Εταίροι

Η Tag Green είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2017 από εθελοντές και εργαζόμενους της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ . Η βασική ανάγκη που ώθησε τους ιδρυτές στην δημιουργία της Tag Green είναι η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας η οποία συναντάται στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Tag Green δραστηριοποιείται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας προωθώντας την καινοτομία σε νέα πεδία όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις, τεχνικές εργασίες, μεταποιήσεις (Upcycling) και εργασίες ανακύκλωσης βασισμένες στην πράσινη προσέγγιση της χρήσης και ανακύκλωσης υλικών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του συνεταιρισμού έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει επαγγελματίες, ώστε να ενταχθεί και να προωθηθεί εντός των εταιρειών η κουλτούρα της οικολογικής συνείδησης. χρησιμοποιώντας όμως όρους κοινωνικής οικονομίας, πετυχαίνοντας έτσι τη διπλή προσέγγιση Κοινωνικού-Περιβαλλοντικού οφέλους για τη κοινωνία. Οι άνθρωποι που εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό του κοινωνικού συνεταιρισμού προέρχονται κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, με κύρια προτεραιότητα την ένταξη ή την επανένταξή ευάλωτων ατόμων στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της
χώρας.

Με αφετηρία τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων της καθημερινότητας, η TAG GREEN προάγει μέσω της περιβαλλοντικής αγωγής τον συλλογικό οικολογικό πολιτισμό. Αποτελεί μια πρωτοποριακή συνέργεια επιστημόνων και ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος για την ανάπτυξη περιβαλλοντικού πολιτισμού και συλλογικής οικολογικής συνείδησης .

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) ιδρύθηκε το 1995 από γυναίκες διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Είναι επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Αριθμεί περί τα 1.400 μέλη και λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το ΤΕΕ και τους επαγγελματικούς και κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις δικές τους ενέργειες, για επίλυση των ειδικών προβλημάτων των γυναικών μηχανικών.

Στους σκοπούς της ΕΔΕΜ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

• η προώθηση της ιδέας της ισότητας γυναικών και ανδρών στη μόρφωση, την εργασία και τη ζωή γενικότερα και η δημιουργία των προϋποθέσεων εξασφάλισης ίσων ευκαιριών στην επαγγελματική απασχόληση γυναικών και ανδρών μηχανικών.
• η μελέτη των προβλημάτων που αφορούν τη γυναίκα μηχανικό και η εξεύρεση λύσεων σε αυτά.
• η συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις, ελληνικές και διεθνείς, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
• η καλυτέρευση των όρων άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού από τις γυναίκες.
• η ενημέρωση του κοινωνικού περίγυρου σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης του –παραδοσιακά ανδροκρατούμενου- επαγγέλματος του μηχανικού στις γυναίκες και κυρίως στις νέες γενιές.
• η δημιουργία πληροφοριακού υπόβαθρου για υποβοήθηση των γυναικών μηχανικών στην εξεύρεση εργασίας και τη διοχέτευσή τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα εξειδικευμένα προσόντα, την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία.
• η διασφάλιση διαρκούς ενημέρωσης των γυναικών μηχανικών σχετικά με προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
• η ενθάρρυνση και τόνωση των ειδικών ενδιαφερόντων των γυναικών μηχανικών πέρα από τις αμιγώς επαγγελματικές τους ασχολίες, σε θέματα καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ λειτουργεί απο το 1999 στη Σχολή
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο υποστηρίζει το σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Σχολής στo αντικείμενο της Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται σε αντικείμενα αιχμής όπως ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Διασύνδεση Νερού-Ενέργειας-Τροφής-Οικοσυστημάτων (WEFE NEXUS), η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Έργα και Δραστηριότητες και η Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα, η Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στα θέματα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και στη διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων.

Από την ίδρυσή του στο Εργαστήριο εντάχθηκε το Ελληνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΚΠΕ),
μέρος του Δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει ως
εταίρος σε διεθνή (Η2020, LIFE) και εθνικά ερευνητικά έργα.